odzyskaliśmy ponad

1,5mln

złotych z polisolokat

wygraliśmy ponad

150

spraw o zwrot środków z polisolokat

nie jesteś sam...

5

milionów Polaków ma problem z nierentowną polisolokatą

bezpłatne

0 zł

konsultacje wstępne i zgłoszenie sprawy

płatność za

Sukces

po wygranej sprawie

cała

Polska

działamy na terenie całego kraju

Czym są polisolokaty ?

Polisolokaty lub polisy inwestycyjne to produkty finansowe sprzedawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe klientom "pod przebraniem" produktów ubezpieczeniowych. Ich dystrybucja prowadzona była najczęściej za pośrednictwem banków oraz powiązanych z bankami doradców finansowych. Polisolokaty promowane były jako bezpieczne, obarczone małym ryzykiem i tożsame, acz pozbawione jej wad, tradycyjnej lokacie bankowej.

 

Polisolokaty - istota problemu

W istocie rzeczy polisolokaty były produktami toksycznymi, a ich dystrybucja napędzana olbrzymimi prowizjami miała znamiona tzw "missellingu", czyli stosowania praktyk nagannych pod względem etycznym, a nawet prawnym. Polisolokaty sprzedawane jako produkt bezpieczny były obarczone znacznym ryzykiem inwestycyjnym. Doradcy finansowi oferujący polisolokaty nie informowali o ryzyku, kryteriach doboru aktywów oraz, co kluczowe, o tzw. opłatach likwidacyjnych.

 

Umowy UFK (polisolokat), zawierały przeciętnie od 30 do 60 kart zagęszczonego tekstu. Tekstu obfitującego w skomplikowaną terminologię prawno-finansową...

Umowy, które przedstawiali klientom, zawierały przeciętnie od 30 do 60 kart zagęszczonego tekstu. Tekstu obfitującego w skomplikowaną terminologię prawno-finansową, rozczłonowaną na część zasadniczą oraz tabele i regulaminy. Tekstu, którego w poczuciu zaufania do poważnych instytucji jakimi są banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, klient nie analizował wnikliwie ufając, że przekazywane przez doradcę informacje i obiecywany zysk są prawdziwe. W istocie zysk doradcy i TU, a nie Klienta były motorem tych działań, co potwierdza rzecznik finansowy w raporcie "Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym" z marca 2016 roku: "Wysokie wynagrodzenie prowizyjne, z reguły wypłacane z góry, niepowiązane praktycznie z jakimkolwiek ryzykiem zwrotu nawet jego części w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy (ryzyko zostało przerzucone na klientów w formie opłaty likwidacyjnej), stało się zachętą do nieuczciwej sprzedaży produktów z UFK"

 

Wysokie wynagrodzenie prowizyjne (...) stało się zachętą do nieuczciwej sprzedaży produktów z UFK (polisolokat)...

Po zawarciu umowy polisolokaty klient wpłacał kwotę początkową i zobowiązywał się do comiesięcznych płatności określonych umową sum. Brak kilku terminowych wpłat był tożsamy z zerwaniem umowy, co wiązało się z naliczeniem opłaty likwidacyjnej (lub "świadczenia wykupu") w wysokości sięgającej nawet 100% wpłaconego kapitału ! Dokładnie w tej samej sytuacji byli klienci, którzy chcieli wypowiedzieć umowę - było to możliwe jedynie za zgodą na opłatę likwidacyjną, a więc de facto, za zgodą na utratę praktycznie całego zainwestowanego kapitału !

 

Rezygnacja z polisolokaty wiązała się z naliczeniem opłaty likwidacyjnej sięgającej 100% wpłaconego kapitału...

 

Polisolokaty - skala problemu

Szacuje się, że aż 5 milionów Polaków ulokowało w polisolokatach aż 56 miliardów złotych, dając wiarę temu, co rzecznik finansowy w swoim raporcie nazwał "systemowym wprowadzaniem w błąd, zaplanowanym i realizowanym w majestacie prawa, przy biernej postawie regulatorów" oraz "pułapką inwestycyjną drenującą portfele klientów" czy wreszcie zwykłym "cynizmem" i "manipulacją" (za raportem rzecznika finansowego "Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym" marzec 2016).

 

5 milionów Polaków ulokowało w polisolokatach aż 56 miliardów złotych...

 

UOKiK - kary finansowe za polisolokaty

Stanowisko w sprawie zajął również  (w dniu 21 października 2014 r.) UOKiK wydając cztery decyzje nakładające kary finansowe w wysokości ponad 50 milionów złotych  za sprzedaż ubezpieczeń na życie z UFK (polisolokat). Kara została podtrzymana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w wyroku z dnia 14 grudnia 2015 r. przychylił się do decyzji Prezesa UOKiK. Kolejne decyzje UOKiK z 2015 i początku 2016 stanowiły kontynuację działań urzędu. Postawiono zarzuty blisko 20 TU oferującym polisolokaty. UOKiK, co oczywiste, rekomenduje powoływanie się na swoje stanowisko w sprawach sądowych wytaczanych przeciwko TU, które oferowały polisolokaty.

 

UOKiK nakłada kary w wysokości ponad 50 milionów złotych... Postawiono zarzuty blisko 20 TU...

 

Jak rozwiązać polisolokatę i odzyskać pieniądze ?

Kancelaria Virtus specjalizuje się w odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli w momencie rozwiązania umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (polisolokat). Zapewniamy wszechstronne doradztwo i kompleksową obsługę prawną całego procesu, na wszystkich jego etapach. Występujemy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym takim jak: AEGON, SKANDIA, GENERALI (OMNIPROFIT), PKO ŻYCIE (poprzednio NORDEA), AXA, OPEN LIFE, EUROPA, COMPENSA, AVIVA, ALLIANZ, NORDEA, ING, HDI GERLING, UNIQA, PZU, CONCORDIA, CARDIFF, WBK z roszczeniami o zwrot bezprawnie pobranych opłat likwidacyjnych, wnosząc jednocześnie o zasądzenie należnych odsetek ustawowych oraz zwrotu kosztów postępowania.

 

Występujemy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym takim jak: AEGON, SKANDIA, GENERALI (OMNIPROFIT), PKO ŻYCIE (poprzednio NORDEA), AXA, OPEN LIFE, EUROPA, COMPENSA, AVIVA, ALLIANZ, NORDEA, ING, HDI GERLING, UNIQA, PZU, CONCORDIA, CARDIFF, WBK z roszczeniami o zwrot bezprawnie pobranych opłat likwidacyjnych, wnosząc jednocześnie o zasądzenie należnych odsetek ustawowych oraz zwrotu kosztów postępowania.

Z sukcesami wykazujemy przed sądami, że stosowane przez towarzystwa ubezpieczeń wzorce umowne przewidywały nadmierną wysokość opłat likwidacyjnych, która w żaden sposób nie pozostawała w związku z rzeczywistymi kosztami likwidacji umowy. Orzekające w sprawach sądy podzielają stanowisko Kancelarii, że pozwani ubezpieczyciele nie mogą przerzucać na Klientów całego ryzyka związanego z prowadzoną przez nich tym zakresie działalnością gospodarczą. W prowadzonych przez nas ponad 100 sprawach wywalczyliśmy dla naszych Klientów ponad 900 tysięcy złotych ulokowanych w polisolokatach !

 

W prowadzonych przez nas ponad 150 sprawach wywalczyliśmy dla naszych Klientów ponad 1 500 000 złotych ulokowanych w polisolokatach !